Glossary

To download the glossary
click on the link IT-UK or IT-FR

A

'ALIYAH
'AMIDAH
ARON HAKODESH
ASHKENAZIM

C

CHALLAH
CHAROSET

D

DIASPORA

G

GEMARA

H

HANUKKAH
HANUKKIAH
HASIDIM
HALAKHAH
HAVDALAH
HAGGADAH
HALLEL

I

ISRAEL

O

OMER

P

PARASHAH
PAROKHETH
PESACH
PURIM

R

ROSH HASHANAH

T

TALLIT
TALMUD
TEFILLIN
TEVAH
TORAH